Audio Gallery
 

Album: Shati Kuntu Arahnath Ki Pratima.....

 01 shanti kunthu arah naat ki pratima

 02 Karo re abhishek

 03 Taal mridang bajao re

 04 Mastakabhishek karo

 05 Jambudweep hastinapur se

 06 Shanti kunthu arah naath teen

 07 Teerthankar tray ka maha

 08 Prabhu garbh kalyan mein

 09 Pankhida ho pankhida

 10 Aaya dekho aaya re

 11 Darash dikhlaja gyanmati ma

 12 Kaan khol ke baat

 13 sena ho sena chali

14 Sun le meri pyari mata

 15 Teerthankar traye ki janm bhumi